Thông báo cập nhật trên Facebook

2020.3.23

Ngày 23.03 (thứ 2) chúng tôi đã cập nhật trên Facebook.
Về huấn luyện an ninh.
Xin mời xem chi tiết.