Thông báo cập nhật trên Facebook

2020.3.16

Ngày 16.03 (thứ 2) chúng tôi đã cập nhật trên Facebook.
Về huấn luyện nhân viên cho công trường thi công.
Xin mời xem chi tiết.